Descend

Chia đông từ “descend” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ descend. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to descend

Quá khứ đơn
  • descended

Quá khứ phân từ
  • descended

Trần thuật

Thì hiện tại

I
descend

you
descend

he/she/it
descends

we
descend

you
descend

they
descend

Thì hiện tại continuous

I
am descending

you
are descending

he/she/it
is descending

we
are descending

you
are descending

they
are descending

Quá khứ đơn

I
descended

you
descended

he/she/it
descended

we
descended

you
descended

they
descended

Quá khứ tiếp diễn

I
was descending

you
were descending

he/she/it
was descending

we
were descending

you
were descending

they
were descending

Hiện tại hoàn thành

I
have descended

you
have descended

he/she/it
has descended

we
have descended

you
have descended

they
have descended

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been descending

you
have been descending

he/she/it
has been descending

we
have been descending

you
have been descending

they
have been descending

Quá khứ hoàn thành

I
had descended

you
had descended

he/she/it
had descended

we
had descended

you
had descended

they
had descended

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been descending

you
had been descending

he/she/it
had been descending

we
had been descending

you
had been descending

they
had been descending

Tương lại đơn

I
will descend

you
will descend

he/she/it
will descend

we
will descend

you
will descend

they
will descend

Tương lại tiếp diễn

I
will be descending

you
will be descending

he/she/it
will be descending

we
will be descending

you
will be descending

they
will be descending

Tương lại hoàn thành

I
will have descended

you
will have descended

he/she/it
will have descended

we
will have descended

you
will have descended

they
will have descended

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been descending

you
will have been descending

he/she/it
will have been descending

we
will have been descending

you
will have been descending

they
will have been descending

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.