Deride

Chia đông từ “deride” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ deride. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to deride

Quá khứ đơn
  • derided

Quá khứ phân từ
  • derided

Trần thuật

Thì hiện tại

I
deride

you
deride

he/she/it
derides

we
deride

you
deride

they
deride

Thì hiện tại continuous

I
am deriding

you
are deriding

he/she/it
is deriding

we
are deriding

you
are deriding

they
are deriding

Quá khứ đơn

I
derided

you
derided

he/she/it
derided

we
derided

you
derided

they
derided

Quá khứ tiếp diễn

I
was deriding

you
were deriding

he/she/it
was deriding

we
were deriding

you
were deriding

they
were deriding

Hiện tại hoàn thành

I
have derided

you
have derided

he/she/it
has derided

we
have derided

you
have derided

they
have derided

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been deriding

you
have been deriding

he/she/it
has been deriding

we
have been deriding

you
have been deriding

they
have been deriding

Quá khứ hoàn thành

I
had derided

you
had derided

he/she/it
had derided

we
had derided

you
had derided

they
had derided

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been deriding

you
had been deriding

he/she/it
had been deriding

we
had been deriding

you
had been deriding

they
had been deriding

Tương lại đơn

I
will deride

you
will deride

he/she/it
will deride

we
will deride

you
will deride

they
will deride

Tương lại tiếp diễn

I
will be deriding

you
will be deriding

he/she/it
will be deriding

we
will be deriding

you
will be deriding

they
will be deriding

Tương lại hoàn thành

I
will have derided

you
will have derided

he/she/it
will have derided

we
will have derided

you
will have derided

they
will have derided

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been deriding

you
will have been deriding

he/she/it
will have been deriding

we
will have been deriding

you
will have been deriding

they
will have been deriding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.