Deprive

Chia đông từ “deprive” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ deprive. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to deprive

Quá khứ đơn
  • deprived

Quá khứ phân từ
  • deprived

Trần thuật

Thì hiện tại

I
deprive

you
deprive

he/she/it
deprives

we
deprive

you
deprive

they
deprive

Thì hiện tại continuous

I
am depriving

you
are depriving

he/she/it
is depriving

we
are depriving

you
are depriving

they
are depriving

Quá khứ đơn

I
deprived

you
deprived

he/she/it
deprived

we
deprived

you
deprived

they
deprived

Quá khứ tiếp diễn

I
was depriving

you
were depriving

he/she/it
was depriving

we
were depriving

you
were depriving

they
were depriving

Hiện tại hoàn thành

I
have deprived

you
have deprived

he/she/it
has deprived

we
have deprived

you
have deprived

they
have deprived

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been depriving

you
have been depriving

he/she/it
has been depriving

we
have been depriving

you
have been depriving

they
have been depriving

Quá khứ hoàn thành

I
had deprived

you
had deprived

he/she/it
had deprived

we
had deprived

you
had deprived

they
had deprived

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been depriving

you
had been depriving

he/she/it
had been depriving

we
had been depriving

you
had been depriving

they
had been depriving

Tương lại đơn

I
will deprive

you
will deprive

he/she/it
will deprive

we
will deprive

you
will deprive

they
will deprive

Tương lại tiếp diễn

I
will be depriving

you
will be depriving

he/she/it
will be depriving

we
will be depriving

you
will be depriving

they
will be depriving

Tương lại hoàn thành

I
will have deprived

you
will have deprived

he/she/it
will have deprived

we
will have deprived

you
will have deprived

they
will have deprived

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been depriving

you
will have been depriving

he/she/it
will have been depriving

we
will have been depriving

you
will have been depriving

they
will have been depriving

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.