Deploy

Chia đông từ “deploy” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ deploy. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to deploy

Quá khứ đơn
  • deployed

Quá khứ phân từ
  • deployed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
deploy

you
deploy

he/she/it
deploys

we
deploy

you
deploy

they
deploy

Thì hiện tại continuous

I
am deploying

you
are deploying

he/she/it
is deploying

we
are deploying

you
are deploying

they
are deploying

Quá khứ đơn

I
deployed

you
deployed

he/she/it
deployed

we
deployed

you
deployed

they
deployed

Quá khứ tiếp diễn

I
was deploying

you
were deploying

he/she/it
was deploying

we
were deploying

you
were deploying

they
were deploying

Hiện tại hoàn thành

I
have deployed

you
have deployed

he/she/it
has deployed

we
have deployed

you
have deployed

they
have deployed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been deploying

you
have been deploying

he/she/it
has been deploying

we
have been deploying

you
have been deploying

they
have been deploying

Quá khứ hoàn thành

I
had deployed

you
had deployed

he/she/it
had deployed

we
had deployed

you
had deployed

they
had deployed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been deploying

you
had been deploying

he/she/it
had been deploying

we
had been deploying

you
had been deploying

they
had been deploying

Tương lại đơn

I
will deploy

you
will deploy

he/she/it
will deploy

we
will deploy

you
will deploy

they
will deploy

Tương lại tiếp diễn

I
will be deploying

you
will be deploying

he/she/it
will be deploying

we
will be deploying

you
will be deploying

they
will be deploying

Tương lại hoàn thành

I
will have deployed

you
will have deployed

he/she/it
will have deployed

we
will have deployed

you
will have deployed

they
will have deployed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been deploying

you
will have been deploying

he/she/it
will have been deploying

we
will have been deploying

you
will have been deploying

they
will have been deploying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.