Deplete

Chia đông từ “deplete” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ deplete. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to deplete

Quá khứ đơn
  • depleted

Quá khứ phân từ
  • depleted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
deplete

you
deplete

he/she/it
depletes

we
deplete

you
deplete

they
deplete

Thì hiện tại continuous

I
am depleting

you
are depleting

he/she/it
is depleting

we
are depleting

you
are depleting

they
are depleting

Quá khứ đơn

I
depleted

you
depleted

he/she/it
depleted

we
depleted

you
depleted

they
depleted

Quá khứ tiếp diễn

I
was depleting

you
were depleting

he/she/it
was depleting

we
were depleting

you
were depleting

they
were depleting

Hiện tại hoàn thành

I
have depleted

you
have depleted

he/she/it
has depleted

we
have depleted

you
have depleted

they
have depleted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been depleting

you
have been depleting

he/she/it
has been depleting

we
have been depleting

you
have been depleting

they
have been depleting

Quá khứ hoàn thành

I
had depleted

you
had depleted

he/she/it
had depleted

we
had depleted

you
had depleted

they
had depleted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been depleting

you
had been depleting

he/she/it
had been depleting

we
had been depleting

you
had been depleting

they
had been depleting

Tương lại đơn

I
will deplete

you
will deplete

he/she/it
will deplete

we
will deplete

you
will deplete

they
will deplete

Tương lại tiếp diễn

I
will be depleting

you
will be depleting

he/she/it
will be depleting

we
will be depleting

you
will be depleting

they
will be depleting

Tương lại hoàn thành

I
will have depleted

you
will have depleted

he/she/it
will have depleted

we
will have depleted

you
will have depleted

they
will have depleted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been depleting

you
will have been depleting

he/she/it
will have been depleting

we
will have been depleting

you
will have been depleting

they
will have been depleting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.