Depart

Chia đông từ “depart” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ depart. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to depart

Quá khứ đơn
  • departed

Quá khứ phân từ
  • departed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
depart

you
depart

he/she/it
departs

we
depart

you
depart

they
depart

Thì hiện tại continuous

I
am departing

you
are departing

he/she/it
is departing

we
are departing

you
are departing

they
are departing

Quá khứ đơn

I
departed

you
departed

he/she/it
departed

we
departed

you
departed

they
departed

Quá khứ tiếp diễn

I
was departing

you
were departing

he/she/it
was departing

we
were departing

you
were departing

they
were departing

Hiện tại hoàn thành

I
have departed

you
have departed

he/she/it
has departed

we
have departed

you
have departed

they
have departed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been departing

you
have been departing

he/she/it
has been departing

we
have been departing

you
have been departing

they
have been departing

Quá khứ hoàn thành

I
had departed

you
had departed

he/she/it
had departed

we
had departed

you
had departed

they
had departed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been departing

you
had been departing

he/she/it
had been departing

we
had been departing

you
had been departing

they
had been departing

Tương lại đơn

I
will depart

you
will depart

he/she/it
will depart

we
will depart

you
will depart

they
will depart

Tương lại tiếp diễn

I
will be departing

you
will be departing

he/she/it
will be departing

we
will be departing

you
will be departing

they
will be departing

Tương lại hoàn thành

I
will have departed

you
will have departed

he/she/it
will have departed

we
will have departed

you
will have departed

they
will have departed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been departing

you
will have been departing

he/she/it
will have been departing

we
will have been departing

you
will have been departing

they
will have been departing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.