Demolish

Chia đông từ “demolish” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ demolish. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to demolish

Quá khứ đơn
  • demolished

Quá khứ phân từ
  • demolished

Trần thuật

Thì hiện tại

I
demolish

you
demolish

he/she/it
demolishes

we
demolish

you
demolish

they
demolish

Thì hiện tại continuous

I
am demolishing

you
are demolishing

he/she/it
is demolishing

we
are demolishing

you
are demolishing

they
are demolishing

Quá khứ đơn

I
demolished

you
demolished

he/she/it
demolished

we
demolished

you
demolished

they
demolished

Quá khứ tiếp diễn

I
was demolishing

you
were demolishing

he/she/it
was demolishing

we
were demolishing

you
were demolishing

they
were demolishing

Hiện tại hoàn thành

I
have demolished

you
have demolished

he/she/it
has demolished

we
have demolished

you
have demolished

they
have demolished

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been demolishing

you
have been demolishing

he/she/it
has been demolishing

we
have been demolishing

you
have been demolishing

they
have been demolishing

Quá khứ hoàn thành

I
had demolished

you
had demolished

he/she/it
had demolished

we
had demolished

you
had demolished

they
had demolished

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been demolishing

you
had been demolishing

he/she/it
had been demolishing

we
had been demolishing

you
had been demolishing

they
had been demolishing

Tương lại đơn

I
will demolish

you
will demolish

he/she/it
will demolish

we
will demolish

you
will demolish

they
will demolish

Tương lại tiếp diễn

I
will be demolishing

you
will be demolishing

he/she/it
will be demolishing

we
will be demolishing

you
will be demolishing

they
will be demolishing

Tương lại hoàn thành

I
will have demolished

you
will have demolished

he/she/it
will have demolished

we
will have demolished

you
will have demolished

they
will have demolished

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been demolishing

you
will have been demolishing

he/she/it
will have been demolishing

we
will have been demolishing

you
will have been demolishing

they
will have been demolishing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.