Delve

Chia đông từ “delve” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ delve. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to delve

Quá khứ đơn
  • delved

Quá khứ phân từ
  • delved

Trần thuật

Thì hiện tại

I
delve

you
delve

he/she/it
delves

we
delve

you
delve

they
delve

Thì hiện tại continuous

I
am delving

you
are delving

he/she/it
is delving

we
are delving

you
are delving

they
are delving

Quá khứ đơn

I
delved

you
delved

he/she/it
delved

we
delved

you
delved

they
delved

Quá khứ tiếp diễn

I
was delving

you
were delving

he/she/it
was delving

we
were delving

you
were delving

they
were delving

Hiện tại hoàn thành

I
have delved

you
have delved

he/she/it
has delved

we
have delved

you
have delved

they
have delved

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been delving

you
have been delving

he/she/it
has been delving

we
have been delving

you
have been delving

they
have been delving

Quá khứ hoàn thành

I
had delved

you
had delved

he/she/it
had delved

we
had delved

you
had delved

they
had delved

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been delving

you
had been delving

he/she/it
had been delving

we
had been delving

you
had been delving

they
had been delving

Tương lại đơn

I
will delve

you
will delve

he/she/it
will delve

we
will delve

you
will delve

they
will delve

Tương lại tiếp diễn

I
will be delving

you
will be delving

he/she/it
will be delving

we
will be delving

you
will be delving

they
will be delving

Tương lại hoàn thành

I
will have delved

you
will have delved

he/she/it
will have delved

we
will have delved

you
will have delved

they
will have delved

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been delving

you
will have been delving

he/she/it
will have been delving

we
will have been delving

you
will have been delving

they
will have been delving

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.