Delude

Chia đông từ “delude” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ delude. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to delude

Quá khứ đơn
  • deluded

Quá khứ phân từ
  • deluded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
delude

you
delude

he/she/it
deludes

we
delude

you
delude

they
delude

Thì hiện tại continuous

I
am deluding

you
are deluding

he/she/it
is deluding

we
are deluding

you
are deluding

they
are deluding

Quá khứ đơn

I
deluded

you
deluded

he/she/it
deluded

we
deluded

you
deluded

they
deluded

Quá khứ tiếp diễn

I
was deluding

you
were deluding

he/she/it
was deluding

we
were deluding

you
were deluding

they
were deluding

Hiện tại hoàn thành

I
have deluded

you
have deluded

he/she/it
has deluded

we
have deluded

you
have deluded

they
have deluded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been deluding

you
have been deluding

he/she/it
has been deluding

we
have been deluding

you
have been deluding

they
have been deluding

Quá khứ hoàn thành

I
had deluded

you
had deluded

he/she/it
had deluded

we
had deluded

you
had deluded

they
had deluded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been deluding

you
had been deluding

he/she/it
had been deluding

we
had been deluding

you
had been deluding

they
had been deluding

Tương lại đơn

I
will delude

you
will delude

he/she/it
will delude

we
will delude

you
will delude

they
will delude

Tương lại tiếp diễn

I
will be deluding

you
will be deluding

he/she/it
will be deluding

we
will be deluding

you
will be deluding

they
will be deluding

Tương lại hoàn thành

I
will have deluded

you
will have deluded

he/she/it
will have deluded

we
will have deluded

you
will have deluded

they
will have deluded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been deluding

you
will have been deluding

he/she/it
will have been deluding

we
will have been deluding

you
will have been deluding

they
will have been deluding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.