Deliver

Chia đông từ “deliver” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ deliver. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to deliver

Quá khứ đơn
  • delivered

Quá khứ phân từ
  • delivered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
deliver

you
deliver

he/she/it
delivers

we
deliver

you
deliver

they
deliver

Thì hiện tại continuous

I
am delivering

you
are delivering

he/she/it
is delivering

we
are delivering

you
are delivering

they
are delivering

Quá khứ đơn

I
delivered

you
delivered

he/she/it
delivered

we
delivered

you
delivered

they
delivered

Quá khứ tiếp diễn

I
was delivering

you
were delivering

he/she/it
was delivering

we
were delivering

you
were delivering

they
were delivering

Hiện tại hoàn thành

I
have delivered

you
have delivered

he/she/it
has delivered

we
have delivered

you
have delivered

they
have delivered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been delivering

you
have been delivering

he/she/it
has been delivering

we
have been delivering

you
have been delivering

they
have been delivering

Quá khứ hoàn thành

I
had delivered

you
had delivered

he/she/it
had delivered

we
had delivered

you
had delivered

they
had delivered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been delivering

you
had been delivering

he/she/it
had been delivering

we
had been delivering

you
had been delivering

they
had been delivering

Tương lại đơn

I
will deliver

you
will deliver

he/she/it
will deliver

we
will deliver

you
will deliver

they
will deliver

Tương lại tiếp diễn

I
will be delivering

you
will be delivering

he/she/it
will be delivering

we
will be delivering

you
will be delivering

they
will be delivering

Tương lại hoàn thành

I
will have delivered

you
will have delivered

he/she/it
will have delivered

we
will have delivered

you
will have delivered

they
will have delivered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been delivering

you
will have been delivering

he/she/it
will have been delivering

we
will have been delivering

you
will have been delivering

they
will have been delivering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.