Delight

Chia đông từ “delight” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ delight. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to delight

Quá khứ đơn
  • delighted

Quá khứ phân từ
  • delighted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
delight

you
delight

he/she/it
delights

we
delight

you
delight

they
delight

Thì hiện tại continuous

I
am delighting

you
are delighting

he/she/it
is delighting

we
are delighting

you
are delighting

they
are delighting

Quá khứ đơn

I
delighted

you
delighted

he/she/it
delighted

we
delighted

you
delighted

they
delighted

Quá khứ tiếp diễn

I
was delighting

you
were delighting

he/she/it
was delighting

we
were delighting

you
were delighting

they
were delighting

Hiện tại hoàn thành

I
have delighted

you
have delighted

he/she/it
has delighted

we
have delighted

you
have delighted

they
have delighted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been delighting

you
have been delighting

he/she/it
has been delighting

we
have been delighting

you
have been delighting

they
have been delighting

Quá khứ hoàn thành

I
had delighted

you
had delighted

he/she/it
had delighted

we
had delighted

you
had delighted

they
had delighted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been delighting

you
had been delighting

he/she/it
had been delighting

we
had been delighting

you
had been delighting

they
had been delighting

Tương lại đơn

I
will delight

you
will delight

he/she/it
will delight

we
will delight

you
will delight

they
will delight

Tương lại tiếp diễn

I
will be delighting

you
will be delighting

he/she/it
will be delighting

we
will be delighting

you
will be delighting

they
will be delighting

Tương lại hoàn thành

I
will have delighted

you
will have delighted

he/she/it
will have delighted

we
will have delighted

you
will have delighted

they
will have delighted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been delighting

you
will have been delighting

he/she/it
will have been delighting

we
will have been delighting

you
will have been delighting

they
will have been delighting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.