Delegate

Chia đông từ “delegate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ delegate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to delegate

Quá khứ đơn
  • delegated

Quá khứ phân từ
  • delegated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
delegate

you
delegate

he/she/it
delegates

we
delegate

you
delegate

they
delegate

Thì hiện tại continuous

I
am delegating

you
are delegating

he/she/it
is delegating

we
are delegating

you
are delegating

they
are delegating

Quá khứ đơn

I
delegated

you
delegated

he/she/it
delegated

we
delegated

you
delegated

they
delegated

Quá khứ tiếp diễn

I
was delegating

you
were delegating

he/she/it
was delegating

we
were delegating

you
were delegating

they
were delegating

Hiện tại hoàn thành

I
have delegated

you
have delegated

he/she/it
has delegated

we
have delegated

you
have delegated

they
have delegated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been delegating

you
have been delegating

he/she/it
has been delegating

we
have been delegating

you
have been delegating

they
have been delegating

Quá khứ hoàn thành

I
had delegated

you
had delegated

he/she/it
had delegated

we
had delegated

you
had delegated

they
had delegated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been delegating

you
had been delegating

he/she/it
had been delegating

we
had been delegating

you
had been delegating

they
had been delegating

Tương lại đơn

I
will delegate

you
will delegate

he/she/it
will delegate

we
will delegate

you
will delegate

they
will delegate

Tương lại tiếp diễn

I
will be delegating

you
will be delegating

he/she/it
will be delegating

we
will be delegating

you
will be delegating

they
will be delegating

Tương lại hoàn thành

I
will have delegated

you
will have delegated

he/she/it
will have delegated

we
will have delegated

you
will have delegated

they
will have delegated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been delegating

you
will have been delegating

he/she/it
will have been delegating

we
will have been delegating

you
will have been delegating

they
will have been delegating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.