Degrade

Chia đông từ “degrade” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ degrade. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to degrade

Quá khứ đơn
  • degraded

Quá khứ phân từ
  • degraded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
degrade

you
degrade

he/she/it
degrades

we
degrade

you
degrade

they
degrade

Thì hiện tại continuous

I
am degrading

you
are degrading

he/she/it
is degrading

we
are degrading

you
are degrading

they
are degrading

Quá khứ đơn

I
degraded

you
degraded

he/she/it
degraded

we
degraded

you
degraded

they
degraded

Quá khứ tiếp diễn

I
was degrading

you
were degrading

he/she/it
was degrading

we
were degrading

you
were degrading

they
were degrading

Hiện tại hoàn thành

I
have degraded

you
have degraded

he/she/it
has degraded

we
have degraded

you
have degraded

they
have degraded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been degrading

you
have been degrading

he/she/it
has been degrading

we
have been degrading

you
have been degrading

they
have been degrading

Quá khứ hoàn thành

I
had degraded

you
had degraded

he/she/it
had degraded

we
had degraded

you
had degraded

they
had degraded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been degrading

you
had been degrading

he/she/it
had been degrading

we
had been degrading

you
had been degrading

they
had been degrading

Tương lại đơn

I
will degrade

you
will degrade

he/she/it
will degrade

we
will degrade

you
will degrade

they
will degrade

Tương lại tiếp diễn

I
will be degrading

you
will be degrading

he/she/it
will be degrading

we
will be degrading

you
will be degrading

they
will be degrading

Tương lại hoàn thành

I
will have degraded

you
will have degraded

he/she/it
will have degraded

we
will have degraded

you
will have degraded

they
will have degraded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been degrading

you
will have been degrading

he/she/it
will have been degrading

we
will have been degrading

you
will have been degrading

they
will have been degrading

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.