Degenerate

Chia đông từ “degenerate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ degenerate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to degenerate

Quá khứ đơn
  • degenerated

Quá khứ phân từ
  • degenerated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
degenerate

you
degenerate

he/she/it
degenerates

we
degenerate

you
degenerate

they
degenerate

Thì hiện tại continuous

I
am degenerating

you
are degenerating

he/she/it
is degenerating

we
are degenerating

you
are degenerating

they
are degenerating

Quá khứ đơn

I
degenerated

you
degenerated

he/she/it
degenerated

we
degenerated

you
degenerated

they
degenerated

Quá khứ tiếp diễn

I
was degenerating

you
were degenerating

he/she/it
was degenerating

we
were degenerating

you
were degenerating

they
were degenerating

Hiện tại hoàn thành

I
have degenerated

you
have degenerated

he/she/it
has degenerated

we
have degenerated

you
have degenerated

they
have degenerated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been degenerating

you
have been degenerating

he/she/it
has been degenerating

we
have been degenerating

you
have been degenerating

they
have been degenerating

Quá khứ hoàn thành

I
had degenerated

you
had degenerated

he/she/it
had degenerated

we
had degenerated

you
had degenerated

they
had degenerated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been degenerating

you
had been degenerating

he/she/it
had been degenerating

we
had been degenerating

you
had been degenerating

they
had been degenerating

Tương lại đơn

I
will degenerate

you
will degenerate

he/she/it
will degenerate

we
will degenerate

you
will degenerate

they
will degenerate

Tương lại tiếp diễn

I
will be degenerating

you
will be degenerating

he/she/it
will be degenerating

we
will be degenerating

you
will be degenerating

they
will be degenerating

Tương lại hoàn thành

I
will have degenerated

you
will have degenerated

he/she/it
will have degenerated

we
will have degenerated

you
will have degenerated

they
will have degenerated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been degenerating

you
will have been degenerating

he/she/it
will have been degenerating

we
will have been degenerating

you
will have been degenerating

they
will have been degenerating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.