Defy

Chia đông từ “defy” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ defy. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to defy

Quá khứ đơn
  • defied

Quá khứ phân từ
  • defied

Trần thuật

Thì hiện tại

I
defy

you
defy

he/she/it
defies

we
defy

you
defy

they
defy

Thì hiện tại continuous

I
am defying

you
are defying

he/she/it
is defying

we
are defying

you
are defying

they
are defying

Quá khứ đơn

I
defied

you
defied

he/she/it
defied

we
defied

you
defied

they
defied

Quá khứ tiếp diễn

I
was defying

you
were defying

he/she/it
was defying

we
were defying

you
were defying

they
were defying

Hiện tại hoàn thành

I
have defied

you
have defied

he/she/it
has defied

we
have defied

you
have defied

they
have defied

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been defying

you
have been defying

he/she/it
has been defying

we
have been defying

you
have been defying

they
have been defying

Quá khứ hoàn thành

I
had defied

you
had defied

he/she/it
had defied

we
had defied

you
had defied

they
had defied

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been defying

you
had been defying

he/she/it
had been defying

we
had been defying

you
had been defying

they
had been defying

Tương lại đơn

I
will defy

you
will defy

he/she/it
will defy

we
will defy

you
will defy

they
will defy

Tương lại tiếp diễn

I
will be defying

you
will be defying

he/she/it
will be defying

we
will be defying

you
will be defying

they
will be defying

Tương lại hoàn thành

I
will have defied

you
will have defied

he/she/it
will have defied

we
will have defied

you
will have defied

they
will have defied

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been defying

you
will have been defying

he/she/it
will have been defying

we
will have been defying

you
will have been defying

they
will have been defying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.