Defuse

Chia đông từ “defuse” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ defuse. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to defuse

Quá khứ đơn
  • defused

Quá khứ phân từ
  • defused

Trần thuật

Thì hiện tại

I
defuse

you
defuse

he/she/it
defuses

we
defuse

you
defuse

they
defuse

Thì hiện tại continuous

I
am defusing

you
are defusing

he/she/it
is defusing

we
are defusing

you
are defusing

they
are defusing

Quá khứ đơn

I
defused

you
defused

he/she/it
defused

we
defused

you
defused

they
defused

Quá khứ tiếp diễn

I
was defusing

you
were defusing

he/she/it
was defusing

we
were defusing

you
were defusing

they
were defusing

Hiện tại hoàn thành

I
have defused

you
have defused

he/she/it
has defused

we
have defused

you
have defused

they
have defused

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been defusing

you
have been defusing

he/she/it
has been defusing

we
have been defusing

you
have been defusing

they
have been defusing

Quá khứ hoàn thành

I
had defused

you
had defused

he/she/it
had defused

we
had defused

you
had defused

they
had defused

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been defusing

you
had been defusing

he/she/it
had been defusing

we
had been defusing

you
had been defusing

they
had been defusing

Tương lại đơn

I
will defuse

you
will defuse

he/she/it
will defuse

we
will defuse

you
will defuse

they
will defuse

Tương lại tiếp diễn

I
will be defusing

you
will be defusing

he/she/it
will be defusing

we
will be defusing

you
will be defusing

they
will be defusing

Tương lại hoàn thành

I
will have defused

you
will have defused

he/she/it
will have defused

we
will have defused

you
will have defused

they
will have defused

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been defusing

you
will have been defusing

he/she/it
will have been defusing

we
will have been defusing

you
will have been defusing

they
will have been defusing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.