Deflate

Chia đông từ “deflate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ deflate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to deflate

Quá khứ đơn
  • deflated

Quá khứ phân từ
  • deflated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
deflate

you
deflate

he/she/it
deflates

we
deflate

you
deflate

they
deflate

Thì hiện tại continuous

I
am deflating

you
are deflating

he/she/it
is deflating

we
are deflating

you
are deflating

they
are deflating

Quá khứ đơn

I
deflated

you
deflated

he/she/it
deflated

we
deflated

you
deflated

they
deflated

Quá khứ tiếp diễn

I
was deflating

you
were deflating

he/she/it
was deflating

we
were deflating

you
were deflating

they
were deflating

Hiện tại hoàn thành

I
have deflated

you
have deflated

he/she/it
has deflated

we
have deflated

you
have deflated

they
have deflated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been deflating

you
have been deflating

he/she/it
has been deflating

we
have been deflating

you
have been deflating

they
have been deflating

Quá khứ hoàn thành

I
had deflated

you
had deflated

he/she/it
had deflated

we
had deflated

you
had deflated

they
had deflated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been deflating

you
had been deflating

he/she/it
had been deflating

we
had been deflating

you
had been deflating

they
had been deflating

Tương lại đơn

I
will deflate

you
will deflate

he/she/it
will deflate

we
will deflate

you
will deflate

they
will deflate

Tương lại tiếp diễn

I
will be deflating

you
will be deflating

he/she/it
will be deflating

we
will be deflating

you
will be deflating

they
will be deflating

Tương lại hoàn thành

I
will have deflated

you
will have deflated

he/she/it
will have deflated

we
will have deflated

you
will have deflated

they
will have deflated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been deflating

you
will have been deflating

he/she/it
will have been deflating

we
will have been deflating

you
will have been deflating

they
will have been deflating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.