Defeat

Chia đông từ “defeat” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ defeat. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to defeat

Quá khứ đơn
  • defeated

Quá khứ phân từ
  • defeated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
defeat

you
defeat

he/she/it
defeats

we
defeat

you
defeat

they
defeat

Thì hiện tại continuous

I
am defeating

you
are defeating

he/she/it
is defeating

we
are defeating

you
are defeating

they
are defeating

Quá khứ đơn

I
defeated

you
defeated

he/she/it
defeated

we
defeated

you
defeated

they
defeated

Quá khứ tiếp diễn

I
was defeating

you
were defeating

he/she/it
was defeating

we
were defeating

you
were defeating

they
were defeating

Hiện tại hoàn thành

I
have defeated

you
have defeated

he/she/it
has defeated

we
have defeated

you
have defeated

they
have defeated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been defeating

you
have been defeating

he/she/it
has been defeating

we
have been defeating

you
have been defeating

they
have been defeating

Quá khứ hoàn thành

I
had defeated

you
had defeated

he/she/it
had defeated

we
had defeated

you
had defeated

they
had defeated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been defeating

you
had been defeating

he/she/it
had been defeating

we
had been defeating

you
had been defeating

they
had been defeating

Tương lại đơn

I
will defeat

you
will defeat

he/she/it
will defeat

we
will defeat

you
will defeat

they
will defeat

Tương lại tiếp diễn

I
will be defeating

you
will be defeating

he/she/it
will be defeating

we
will be defeating

you
will be defeating

they
will be defeating

Tương lại hoàn thành

I
will have defeated

you
will have defeated

he/she/it
will have defeated

we
will have defeated

you
will have defeated

they
will have defeated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been defeating

you
will have been defeating

he/she/it
will have been defeating

we
will have been defeating

you
will have been defeating

they
will have been defeating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.