Default

Chia đông từ “default” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ default. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to default

Quá khứ đơn
  • defaulted

Quá khứ phân từ
  • defaulted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
default

you
default

he/she/it
defaults

we
default

you
default

they
default

Thì hiện tại continuous

I
am defaulting

you
are defaulting

he/she/it
is defaulting

we
are defaulting

you
are defaulting

they
are defaulting

Quá khứ đơn

I
defaulted

you
defaulted

he/she/it
defaulted

we
defaulted

you
defaulted

they
defaulted

Quá khứ tiếp diễn

I
was defaulting

you
were defaulting

he/she/it
was defaulting

we
were defaulting

you
were defaulting

they
were defaulting

Hiện tại hoàn thành

I
have defaulted

you
have defaulted

he/she/it
has defaulted

we
have defaulted

you
have defaulted

they
have defaulted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been defaulting

you
have been defaulting

he/she/it
has been defaulting

we
have been defaulting

you
have been defaulting

they
have been defaulting

Quá khứ hoàn thành

I
had defaulted

you
had defaulted

he/she/it
had defaulted

we
had defaulted

you
had defaulted

they
had defaulted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been defaulting

you
had been defaulting

he/she/it
had been defaulting

we
had been defaulting

you
had been defaulting

they
had been defaulting

Tương lại đơn

I
will default

you
will default

he/she/it
will default

we
will default

you
will default

they
will default

Tương lại tiếp diễn

I
will be defaulting

you
will be defaulting

he/she/it
will be defaulting

we
will be defaulting

you
will be defaulting

they
will be defaulting

Tương lại hoàn thành

I
will have defaulted

you
will have defaulted

he/she/it
will have defaulted

we
will have defaulted

you
will have defaulted

they
will have defaulted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been defaulting

you
will have been defaulting

he/she/it
will have been defaulting

we
will have been defaulting

you
will have been defaulting

they
will have been defaulting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.