Deem

Chia đông từ “deem” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ deem. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to deem

Quá khứ đơn
  • deemed

Quá khứ phân từ
  • deemed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
deem

you
deem

he/she/it
deems

we
deem

you
deem

they
deem

Thì hiện tại continuous

I
am deeming

you
are deeming

he/she/it
is deeming

we
are deeming

you
are deeming

they
are deeming

Quá khứ đơn

I
deemed

you
deemed

he/she/it
deemed

we
deemed

you
deemed

they
deemed

Quá khứ tiếp diễn

I
was deeming

you
were deeming

he/she/it
was deeming

we
were deeming

you
were deeming

they
were deeming

Hiện tại hoàn thành

I
have deemed

you
have deemed

he/she/it
has deemed

we
have deemed

you
have deemed

they
have deemed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been deeming

you
have been deeming

he/she/it
has been deeming

we
have been deeming

you
have been deeming

they
have been deeming

Quá khứ hoàn thành

I
had deemed

you
had deemed

he/she/it
had deemed

we
had deemed

you
had deemed

they
had deemed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been deeming

you
had been deeming

he/she/it
had been deeming

we
had been deeming

you
had been deeming

they
had been deeming

Tương lại đơn

I
will deem

you
will deem

he/she/it
will deem

we
will deem

you
will deem

they
will deem

Tương lại tiếp diễn

I
will be deeming

you
will be deeming

he/she/it
will be deeming

we
will be deeming

you
will be deeming

they
will be deeming

Tương lại hoàn thành

I
will have deemed

you
will have deemed

he/she/it
will have deemed

we
will have deemed

you
will have deemed

they
will have deemed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been deeming

you
will have been deeming

he/she/it
will have been deeming

we
will have been deeming

you
will have been deeming

they
will have been deeming

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.