Deduce

Chia đông từ “deduce” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ deduce. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to deduce

Quá khứ đơn
  • deduced

Quá khứ phân từ
  • deduced

Trần thuật

Thì hiện tại

I
deduce

you
deduce

he/she/it
deduces

we
deduce

you
deduce

they
deduce

Thì hiện tại continuous

I
am deducing

you
are deducing

he/she/it
is deducing

we
are deducing

you
are deducing

they
are deducing

Quá khứ đơn

I
deduced

you
deduced

he/she/it
deduced

we
deduced

you
deduced

they
deduced

Quá khứ tiếp diễn

I
was deducing

you
were deducing

he/she/it
was deducing

we
were deducing

you
were deducing

they
were deducing

Hiện tại hoàn thành

I
have deduced

you
have deduced

he/she/it
has deduced

we
have deduced

you
have deduced

they
have deduced

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been deducing

you
have been deducing

he/she/it
has been deducing

we
have been deducing

you
have been deducing

they
have been deducing

Quá khứ hoàn thành

I
had deduced

you
had deduced

he/she/it
had deduced

we
had deduced

you
had deduced

they
had deduced

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been deducing

you
had been deducing

he/she/it
had been deducing

we
had been deducing

you
had been deducing

they
had been deducing

Tương lại đơn

I
will deduce

you
will deduce

he/she/it
will deduce

we
will deduce

you
will deduce

they
will deduce

Tương lại tiếp diễn

I
will be deducing

you
will be deducing

he/she/it
will be deducing

we
will be deducing

you
will be deducing

they
will be deducing

Tương lại hoàn thành

I
will have deduced

you
will have deduced

he/she/it
will have deduced

we
will have deduced

you
will have deduced

they
will have deduced

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been deducing

you
will have been deducing

he/she/it
will have been deducing

we
will have been deducing

you
will have been deducing

they
will have been deducing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.