Dedicate

Chia đông từ “dedicate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dedicate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dedicate

Quá khứ đơn
  • dedicated

Quá khứ phân từ
  • dedicated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dedicate

you
dedicate

he/she/it
dedicates

we
dedicate

you
dedicate

they
dedicate

Thì hiện tại continuous

I
am dedicating

you
are dedicating

he/she/it
is dedicating

we
are dedicating

you
are dedicating

they
are dedicating

Quá khứ đơn

I
dedicated

you
dedicated

he/she/it
dedicated

we
dedicated

you
dedicated

they
dedicated

Quá khứ tiếp diễn

I
was dedicating

you
were dedicating

he/she/it
was dedicating

we
were dedicating

you
were dedicating

they
were dedicating

Hiện tại hoàn thành

I
have dedicated

you
have dedicated

he/she/it
has dedicated

we
have dedicated

you
have dedicated

they
have dedicated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been dedicating

you
have been dedicating

he/she/it
has been dedicating

we
have been dedicating

you
have been dedicating

they
have been dedicating

Quá khứ hoàn thành

I
had dedicated

you
had dedicated

he/she/it
had dedicated

we
had dedicated

you
had dedicated

they
had dedicated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been dedicating

you
had been dedicating

he/she/it
had been dedicating

we
had been dedicating

you
had been dedicating

they
had been dedicating

Tương lại đơn

I
will dedicate

you
will dedicate

he/she/it
will dedicate

we
will dedicate

you
will dedicate

they
will dedicate

Tương lại tiếp diễn

I
will be dedicating

you
will be dedicating

he/she/it
will be dedicating

we
will be dedicating

you
will be dedicating

they
will be dedicating

Tương lại hoàn thành

I
will have dedicated

you
will have dedicated

he/she/it
will have dedicated

we
will have dedicated

you
will have dedicated

they
will have dedicated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been dedicating

you
will have been dedicating

he/she/it
will have been dedicating

we
will have been dedicating

you
will have been dedicating

they
will have been dedicating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.