Decree

Chia đông từ “decree” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ decree. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to decree

Quá khứ đơn
  • decreed

Quá khứ phân từ
  • decreed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
decree

you
decree

he/she/it
decrees

we
decree

you
decree

they
decree

Thì hiện tại continuous

I
am decreeing

you
are decreeing

he/she/it
is decreeing

we
are decreeing

you
are decreeing

they
are decreeing

Quá khứ đơn

I
decreed

you
decreed

he/she/it
decreed

we
decreed

you
decreed

they
decreed

Quá khứ tiếp diễn

I
was decreeing

you
were decreeing

he/she/it
was decreeing

we
were decreeing

you
were decreeing

they
were decreeing

Hiện tại hoàn thành

I
have decreed

you
have decreed

he/she/it
has decreed

we
have decreed

you
have decreed

they
have decreed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been decreeing

you
have been decreeing

he/she/it
has been decreeing

we
have been decreeing

you
have been decreeing

they
have been decreeing

Quá khứ hoàn thành

I
had decreed

you
had decreed

he/she/it
had decreed

we
had decreed

you
had decreed

they
had decreed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been decreeing

you
had been decreeing

he/she/it
had been decreeing

we
had been decreeing

you
had been decreeing

they
had been decreeing

Tương lại đơn

I
will decree

you
will decree

he/she/it
will decree

we
will decree

you
will decree

they
will decree

Tương lại tiếp diễn

I
will be decreeing

you
will be decreeing

he/she/it
will be decreeing

we
will be decreeing

you
will be decreeing

they
will be decreeing

Tương lại hoàn thành

I
will have decreed

you
will have decreed

he/she/it
will have decreed

we
will have decreed

you
will have decreed

they
will have decreed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been decreeing

you
will have been decreeing

he/she/it
will have been decreeing

we
will have been decreeing

you
will have been decreeing

they
will have been decreeing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.