Decrease

Chia đông từ “decrease” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ decrease. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to decrease

Quá khứ đơn
  • decreased

Quá khứ phân từ
  • decreased

Trần thuật

Thì hiện tại

I
decrease

you
decrease

he/she/it
decreases

we
decrease

you
decrease

they
decrease

Thì hiện tại continuous

I
am decreasing

you
are decreasing

he/she/it
is decreasing

we
are decreasing

you
are decreasing

they
are decreasing

Quá khứ đơn

I
decreased

you
decreased

he/she/it
decreased

we
decreased

you
decreased

they
decreased

Quá khứ tiếp diễn

I
was decreasing

you
were decreasing

he/she/it
was decreasing

we
were decreasing

you
were decreasing

they
were decreasing

Hiện tại hoàn thành

I
have decreased

you
have decreased

he/she/it
has decreased

we
have decreased

you
have decreased

they
have decreased

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been decreasing

you
have been decreasing

he/she/it
has been decreasing

we
have been decreasing

you
have been decreasing

they
have been decreasing

Quá khứ hoàn thành

I
had decreased

you
had decreased

he/she/it
had decreased

we
had decreased

you
had decreased

they
had decreased

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been decreasing

you
had been decreasing

he/she/it
had been decreasing

we
had been decreasing

you
had been decreasing

they
had been decreasing

Tương lại đơn

I
will decrease

you
will decrease

he/she/it
will decrease

we
will decrease

you
will decrease

they
will decrease

Tương lại tiếp diễn

I
will be decreasing

you
will be decreasing

he/she/it
will be decreasing

we
will be decreasing

you
will be decreasing

they
will be decreasing

Tương lại hoàn thành

I
will have decreased

you
will have decreased

he/she/it
will have decreased

we
will have decreased

you
will have decreased

they
will have decreased

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been decreasing

you
will have been decreasing

he/she/it
will have been decreasing

we
will have been decreasing

you
will have been decreasing

they
will have been decreasing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.