Declare

Chia đông từ “declare” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ declare. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to declare

Quá khứ đơn
  • declared

Quá khứ phân từ
  • declared

Trần thuật

Thì hiện tại

I
declare

you
declare

he/she/it
declares

we
declare

you
declare

they
declare

Thì hiện tại continuous

I
am declaring

you
are declaring

he/she/it
is declaring

we
are declaring

you
are declaring

they
are declaring

Quá khứ đơn

I
declared

you
declared

he/she/it
declared

we
declared

you
declared

they
declared

Quá khứ tiếp diễn

I
was declaring

you
were declaring

he/she/it
was declaring

we
were declaring

you
were declaring

they
were declaring

Hiện tại hoàn thành

I
have declared

you
have declared

he/she/it
has declared

we
have declared

you
have declared

they
have declared

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been declaring

you
have been declaring

he/she/it
has been declaring

we
have been declaring

you
have been declaring

they
have been declaring

Quá khứ hoàn thành

I
had declared

you
had declared

he/she/it
had declared

we
had declared

you
had declared

they
had declared

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been declaring

you
had been declaring

he/she/it
had been declaring

we
had been declaring

you
had been declaring

they
had been declaring

Tương lại đơn

I
will declare

you
will declare

he/she/it
will declare

we
will declare

you
will declare

they
will declare

Tương lại tiếp diễn

I
will be declaring

you
will be declaring

he/she/it
will be declaring

we
will be declaring

you
will be declaring

they
will be declaring

Tương lại hoàn thành

I
will have declared

you
will have declared

he/she/it
will have declared

we
will have declared

you
will have declared

they
will have declared

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been declaring

you
will have been declaring

he/she/it
will have been declaring

we
will have been declaring

you
will have been declaring

they
will have been declaring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.