Decipher

Chia đông từ “decipher” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ decipher. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to decipher

Quá khứ đơn
  • deciphered

Quá khứ phân từ
  • deciphered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
decipher

you
decipher

he/she/it
deciphers

we
decipher

you
decipher

they
decipher

Thì hiện tại continuous

I
am deciphering

you
are deciphering

he/she/it
is deciphering

we
are deciphering

you
are deciphering

they
are deciphering

Quá khứ đơn

I
deciphered

you
deciphered

he/she/it
deciphered

we
deciphered

you
deciphered

they
deciphered

Quá khứ tiếp diễn

I
was deciphering

you
were deciphering

he/she/it
was deciphering

we
were deciphering

you
were deciphering

they
were deciphering

Hiện tại hoàn thành

I
have deciphered

you
have deciphered

he/she/it
has deciphered

we
have deciphered

you
have deciphered

they
have deciphered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been deciphering

you
have been deciphering

he/she/it
has been deciphering

we
have been deciphering

you
have been deciphering

they
have been deciphering

Quá khứ hoàn thành

I
had deciphered

you
had deciphered

he/she/it
had deciphered

we
had deciphered

you
had deciphered

they
had deciphered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been deciphering

you
had been deciphering

he/she/it
had been deciphering

we
had been deciphering

you
had been deciphering

they
had been deciphering

Tương lại đơn

I
will decipher

you
will decipher

he/she/it
will decipher

we
will decipher

you
will decipher

they
will decipher

Tương lại tiếp diễn

I
will be deciphering

you
will be deciphering

he/she/it
will be deciphering

we
will be deciphering

you
will be deciphering

they
will be deciphering

Tương lại hoàn thành

I
will have deciphered

you
will have deciphered

he/she/it
will have deciphered

we
will have deciphered

you
will have deciphered

they
will have deciphered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been deciphering

you
will have been deciphering

he/she/it
will have been deciphering

we
will have been deciphering

you
will have been deciphering

they
will have been deciphering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.