Decide

Chia đông từ “decide” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ decide. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to decide

Quá khứ đơn
  • decided

Quá khứ phân từ
  • decided

Trần thuật

Thì hiện tại

I
decide

you
decide

he/she/it
decides

we
decide

you
decide

they
decide

Thì hiện tại continuous

I
am deciding

you
are deciding

he/she/it
is deciding

we
are deciding

you
are deciding

they
are deciding

Quá khứ đơn

I
decided

you
decided

he/she/it
decided

we
decided

you
decided

they
decided

Quá khứ tiếp diễn

I
was deciding

you
were deciding

he/she/it
was deciding

we
were deciding

you
were deciding

they
were deciding

Hiện tại hoàn thành

I
have decided

you
have decided

he/she/it
has decided

we
have decided

you
have decided

they
have decided

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been deciding

you
have been deciding

he/she/it
has been deciding

we
have been deciding

you
have been deciding

they
have been deciding

Quá khứ hoàn thành

I
had decided

you
had decided

he/she/it
had decided

we
had decided

you
had decided

they
had decided

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been deciding

you
had been deciding

he/she/it
had been deciding

we
had been deciding

you
had been deciding

they
had been deciding

Tương lại đơn

I
will decide

you
will decide

he/she/it
will decide

we
will decide

you
will decide

they
will decide

Tương lại tiếp diễn

I
will be deciding

you
will be deciding

he/she/it
will be deciding

we
will be deciding

you
will be deciding

they
will be deciding

Tương lại hoàn thành

I
will have decided

you
will have decided

he/she/it
will have decided

we
will have decided

you
will have decided

they
will have decided

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been deciding

you
will have been deciding

he/she/it
will have been deciding

we
will have been deciding

you
will have been deciding

they
will have been deciding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.