Decay

Chia đông từ “decay” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ decay. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to decay

Quá khứ đơn
  • decayed

Quá khứ phân từ
  • decayed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
decay

you
decay

he/she/it
decays

we
decay

you
decay

they
decay

Thì hiện tại continuous

I
am decaying

you
are decaying

he/she/it
is decaying

we
are decaying

you
are decaying

they
are decaying

Quá khứ đơn

I
decayed

you
decayed

he/she/it
decayed

we
decayed

you
decayed

they
decayed

Quá khứ tiếp diễn

I
was decaying

you
were decaying

he/she/it
was decaying

we
were decaying

you
were decaying

they
were decaying

Hiện tại hoàn thành

I
have decayed

you
have decayed

he/she/it
has decayed

we
have decayed

you
have decayed

they
have decayed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been decaying

you
have been decaying

he/she/it
has been decaying

we
have been decaying

you
have been decaying

they
have been decaying

Quá khứ hoàn thành

I
had decayed

you
had decayed

he/she/it
had decayed

we
had decayed

you
had decayed

they
had decayed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been decaying

you
had been decaying

he/she/it
had been decaying

we
had been decaying

you
had been decaying

they
had been decaying

Tương lại đơn

I
will decay

you
will decay

he/she/it
will decay

we
will decay

you
will decay

they
will decay

Tương lại tiếp diễn

I
will be decaying

you
will be decaying

he/she/it
will be decaying

we
will be decaying

you
will be decaying

they
will be decaying

Tương lại hoàn thành

I
will have decayed

you
will have decayed

he/she/it
will have decayed

we
will have decayed

you
will have decayed

they
will have decayed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been decaying

you
will have been decaying

he/she/it
will have been decaying

we
will have been decaying

you
will have been decaying

they
will have been decaying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.