Date

Chia đông từ “date” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ date. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to date

Quá khứ đơn
  • dated

Quá khứ phân từ
  • dated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
date

you
date

he/she/it
dates

we
date

you
date

they
date

Thì hiện tại continuous

I
am dating

you
are dating

he/she/it
is dating

we
are dating

you
are dating

they
are dating

Quá khứ đơn

I
dated

you
dated

he/she/it
dated

we
dated

you
dated

they
dated

Quá khứ tiếp diễn

I
was dating

you
were dating

he/she/it
was dating

we
were dating

you
were dating

they
were dating

Hiện tại hoàn thành

I
have dated

you
have dated

he/she/it
has dated

we
have dated

you
have dated

they
have dated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been dating

you
have been dating

he/she/it
has been dating

we
have been dating

you
have been dating

they
have been dating

Quá khứ hoàn thành

I
had dated

you
had dated

he/she/it
had dated

we
had dated

you
had dated

they
had dated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been dating

you
had been dating

he/she/it
had been dating

we
had been dating

you
had been dating

they
had been dating

Tương lại đơn

I
will date

you
will date

he/she/it
will date

we
will date

you
will date

they
will date

Tương lại tiếp diễn

I
will be dating

you
will be dating

he/she/it
will be dating

we
will be dating

you
will be dating

they
will be dating

Tương lại hoàn thành

I
will have dated

you
will have dated

he/she/it
will have dated

we
will have dated

you
will have dated

they
will have dated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been dating

you
will have been dating

he/she/it
will have been dating

we
will have been dating

you
will have been dating

they
will have been dating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.