Dash

Chia đông từ “dash” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dash. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dash

Quá khứ đơn
  • dashed

Quá khứ phân từ
  • dashed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dash

you
dash

he/she/it
dashes

we
dash

you
dash

they
dash

Thì hiện tại continuous

I
am dashing

you
are dashing

he/she/it
is dashing

we
are dashing

you
are dashing

they
are dashing

Quá khứ đơn

I
dashed

you
dashed

he/she/it
dashed

we
dashed

you
dashed

they
dashed

Quá khứ tiếp diễn

I
was dashing

you
were dashing

he/she/it
was dashing

we
were dashing

you
were dashing

they
were dashing

Hiện tại hoàn thành

I
have dashed

you
have dashed

he/she/it
has dashed

we
have dashed

you
have dashed

they
have dashed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been dashing

you
have been dashing

he/she/it
has been dashing

we
have been dashing

you
have been dashing

they
have been dashing

Quá khứ hoàn thành

I
had dashed

you
had dashed

he/she/it
had dashed

we
had dashed

you
had dashed

they
had dashed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been dashing

you
had been dashing

he/she/it
had been dashing

we
had been dashing

you
had been dashing

they
had been dashing

Tương lại đơn

I
will dash

you
will dash

he/she/it
will dash

we
will dash

you
will dash

they
will dash

Tương lại tiếp diễn

I
will be dashing

you
will be dashing

he/she/it
will be dashing

we
will be dashing

you
will be dashing

they
will be dashing

Tương lại hoàn thành

I
will have dashed

you
will have dashed

he/she/it
will have dashed

we
will have dashed

you
will have dashed

they
will have dashed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been dashing

you
will have been dashing

he/she/it
will have been dashing

we
will have been dashing

you
will have been dashing

they
will have been dashing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.