Damage

Chia đông từ “damage” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ damage. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to damage

Quá khứ đơn
  • damaged

Quá khứ phân từ
  • damaged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
damage

you
damage

he/she/it
damages

we
damage

you
damage

they
damage

Thì hiện tại continuous

I
am damaging

you
are damaging

he/she/it
is damaging

we
are damaging

you
are damaging

they
are damaging

Quá khứ đơn

I
damaged

you
damaged

he/she/it
damaged

we
damaged

you
damaged

they
damaged

Quá khứ tiếp diễn

I
was damaging

you
were damaging

he/she/it
was damaging

we
were damaging

you
were damaging

they
were damaging

Hiện tại hoàn thành

I
have damaged

you
have damaged

he/she/it
has damaged

we
have damaged

you
have damaged

they
have damaged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been damaging

you
have been damaging

he/she/it
has been damaging

we
have been damaging

you
have been damaging

they
have been damaging

Quá khứ hoàn thành

I
had damaged

you
had damaged

he/she/it
had damaged

we
had damaged

you
had damaged

they
had damaged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been damaging

you
had been damaging

he/she/it
had been damaging

we
had been damaging

you
had been damaging

they
had been damaging

Tương lại đơn

I
will damage

you
will damage

he/she/it
will damage

we
will damage

you
will damage

they
will damage

Tương lại tiếp diễn

I
will be damaging

you
will be damaging

he/she/it
will be damaging

we
will be damaging

you
will be damaging

they
will be damaging

Tương lại hoàn thành

I
will have damaged

you
will have damaged

he/she/it
will have damaged

we
will have damaged

you
will have damaged

they
will have damaged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been damaging

you
will have been damaging

he/she/it
will have been damaging

we
will have been damaging

you
will have been damaging

they
will have been damaging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.