Dab

Chia đông từ “dab” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dab. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dab

Quá khứ đơn
  • dabbed

Quá khứ phân từ
  • dabbed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dab

you
dab

he/she/it
dabs

we
dab

you
dab

they
dab

Thì hiện tại continuous

I
am dabbing

you
are dabbing

he/she/it
is dabbing

we
are dabbing

you
are dabbing

they
are dabbing

Quá khứ đơn

I
dabbed

you
dabbed

he/she/it
dabbed

we
dabbed

you
dabbed

they
dabbed

Quá khứ tiếp diễn

I
was dabbing

you
were dabbing

he/she/it
was dabbing

we
were dabbing

you
were dabbing

they
were dabbing

Hiện tại hoàn thành

I
have dabbed

you
have dabbed

he/she/it
has dabbed

we
have dabbed

you
have dabbed

they
have dabbed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been dabbing

you
have been dabbing

he/she/it
has been dabbing

we
have been dabbing

you
have been dabbing

they
have been dabbing

Quá khứ hoàn thành

I
had dabbed

you
had dabbed

he/she/it
had dabbed

we
had dabbed

you
had dabbed

they
had dabbed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been dabbing

you
had been dabbing

he/she/it
had been dabbing

we
had been dabbing

you
had been dabbing

they
had been dabbing

Tương lại đơn

I
will dab

you
will dab

he/she/it
will dab

we
will dab

you
will dab

they
will dab

Tương lại tiếp diễn

I
will be dabbing

you
will be dabbing

he/she/it
will be dabbing

we
will be dabbing

you
will be dabbing

they
will be dabbing

Tương lại hoàn thành

I
will have dabbed

you
will have dabbed

he/she/it
will have dabbed

we
will have dabbed

you
will have dabbed

they
will have dabbed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been dabbing

you
will have been dabbing

he/she/it
will have been dabbing

we
will have been dabbing

you
will have been dabbing

they
will have been dabbing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.