Cut

Chia đông từ “cut” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ cut. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to cut

Quá khứ đơn
  • cut

Quá khứ phân từ
  • cut

Trần thuật

Thì hiện tại

I
cut

you
cut

he/she/it
cuts

we
cut

you
cut

they
cut

Thì hiện tại continuous

I
am cutting

you
are cutting

he/she/it
is cutting

we
are cutting

you
are cutting

they
are cutting

Quá khứ đơn

I
cut

you
cut

he/she/it
cut

we
cut

you
cut

they
cut

Quá khứ tiếp diễn

I
was cutting

you
were cutting

he/she/it
was cutting

we
were cutting

you
were cutting

they
were cutting

Hiện tại hoàn thành

I
have cut

you
have cut

he/she/it
has cut

we
have cut

you
have cut

they
have cut

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been cutting

you
have been cutting

he/she/it
has been cutting

we
have been cutting

you
have been cutting

they
have been cutting

Quá khứ hoàn thành

I
had cut

you
had cut

he/she/it
had cut

we
had cut

you
had cut

they
had cut

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been cutting

you
had been cutting

he/she/it
had been cutting

we
had been cutting

you
had been cutting

they
had been cutting

Tương lại đơn

I
will cut

you
will cut

he/she/it
will cut

we
will cut

you
will cut

they
will cut

Tương lại tiếp diễn

I
will be cutting

you
will be cutting

he/she/it
will be cutting

we
will be cutting

you
will be cutting

they
will be cutting

Tương lại hoàn thành

I
will have cut

you
will have cut

he/she/it
will have cut

we
will have cut

you
will have cut

they
will have cut

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been cutting

you
will have been cutting

he/she/it
will have been cutting

we
will have been cutting

you
will have been cutting

they
will have been cutting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.