Cushion

Chia đông từ “cushion” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ cushion. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to cushion

Quá khứ đơn
  • cushioned

Quá khứ phân từ
  • cushioned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
cushion

you
cushion

he/she/it
cushions

we
cushion

you
cushion

they
cushion

Thì hiện tại continuous

I
am cushioning

you
are cushioning

he/she/it
is cushioning

we
are cushioning

you
are cushioning

they
are cushioning

Quá khứ đơn

I
cushioned

you
cushioned

he/she/it
cushioned

we
cushioned

you
cushioned

they
cushioned

Quá khứ tiếp diễn

I
was cushioning

you
were cushioning

he/she/it
was cushioning

we
were cushioning

you
were cushioning

they
were cushioning

Hiện tại hoàn thành

I
have cushioned

you
have cushioned

he/she/it
has cushioned

we
have cushioned

you
have cushioned

they
have cushioned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been cushioning

you
have been cushioning

he/she/it
has been cushioning

we
have been cushioning

you
have been cushioning

they
have been cushioning

Quá khứ hoàn thành

I
had cushioned

you
had cushioned

he/she/it
had cushioned

we
had cushioned

you
had cushioned

they
had cushioned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been cushioning

you
had been cushioning

he/she/it
had been cushioning

we
had been cushioning

you
had been cushioning

they
had been cushioning

Tương lại đơn

I
will cushion

you
will cushion

he/she/it
will cushion

we
will cushion

you
will cushion

they
will cushion

Tương lại tiếp diễn

I
will be cushioning

you
will be cushioning

he/she/it
will be cushioning

we
will be cushioning

you
will be cushioning

they
will be cushioning

Tương lại hoàn thành

I
will have cushioned

you
will have cushioned

he/she/it
will have cushioned

we
will have cushioned

you
will have cushioned

they
will have cushioned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been cushioning

you
will have been cushioning

he/she/it
will have been cushioning

we
will have been cushioning

you
will have been cushioning

they
will have been cushioning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.