Cuddle

Chia đông từ “cuddle” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ cuddle. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to cuddle

Quá khứ đơn
  • cuddled

Quá khứ phân từ
  • cuddled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
cuddle

you
cuddle

he/she/it
cuddles

we
cuddle

you
cuddle

they
cuddle

Thì hiện tại continuous

I
am cuddling

you
are cuddling

he/she/it
is cuddling

we
are cuddling

you
are cuddling

they
are cuddling

Quá khứ đơn

I
cuddled

you
cuddled

he/she/it
cuddled

we
cuddled

you
cuddled

they
cuddled

Quá khứ tiếp diễn

I
was cuddling

you
were cuddling

he/she/it
was cuddling

we
were cuddling

you
were cuddling

they
were cuddling

Hiện tại hoàn thành

I
have cuddled

you
have cuddled

he/she/it
has cuddled

we
have cuddled

you
have cuddled

they
have cuddled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been cuddling

you
have been cuddling

he/she/it
has been cuddling

we
have been cuddling

you
have been cuddling

they
have been cuddling

Quá khứ hoàn thành

I
had cuddled

you
had cuddled

he/she/it
had cuddled

we
had cuddled

you
had cuddled

they
had cuddled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been cuddling

you
had been cuddling

he/she/it
had been cuddling

we
had been cuddling

you
had been cuddling

they
had been cuddling

Tương lại đơn

I
will cuddle

you
will cuddle

he/she/it
will cuddle

we
will cuddle

you
will cuddle

they
will cuddle

Tương lại tiếp diễn

I
will be cuddling

you
will be cuddling

he/she/it
will be cuddling

we
will be cuddling

you
will be cuddling

they
will be cuddling

Tương lại hoàn thành

I
will have cuddled

you
will have cuddled

he/she/it
will have cuddled

we
will have cuddled

you
will have cuddled

they
will have cuddled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been cuddling

you
will have been cuddling

he/she/it
will have been cuddling

we
will have been cuddling

you
will have been cuddling

they
will have been cuddling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.