Crystallize

Chia đông từ “crystallize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ crystallize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to crystallize

Quá khứ đơn
  • crystallized

Quá khứ phân từ
  • crystallized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
crystallize

you
crystallize

he/she/it
crystallizes

we
crystallize

you
crystallize

they
crystallize

Thì hiện tại continuous

I
am crystallizing

you
are crystallizing

he/she/it
is crystallizing

we
are crystallizing

you
are crystallizing

they
are crystallizing

Quá khứ đơn

I
crystallized

you
crystallized

he/she/it
crystallized

we
crystallized

you
crystallized

they
crystallized

Quá khứ tiếp diễn

I
was crystallizing

you
were crystallizing

he/she/it
was crystallizing

we
were crystallizing

you
were crystallizing

they
were crystallizing

Hiện tại hoàn thành

I
have crystallized

you
have crystallized

he/she/it
has crystallized

we
have crystallized

you
have crystallized

they
have crystallized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been crystallizing

you
have been crystallizing

he/she/it
has been crystallizing

we
have been crystallizing

you
have been crystallizing

they
have been crystallizing

Quá khứ hoàn thành

I
had crystallized

you
had crystallized

he/she/it
had crystallized

we
had crystallized

you
had crystallized

they
had crystallized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been crystallizing

you
had been crystallizing

he/she/it
had been crystallizing

we
had been crystallizing

you
had been crystallizing

they
had been crystallizing

Tương lại đơn

I
will crystallize

you
will crystallize

he/she/it
will crystallize

we
will crystallize

you
will crystallize

they
will crystallize

Tương lại tiếp diễn

I
will be crystallizing

you
will be crystallizing

he/she/it
will be crystallizing

we
will be crystallizing

you
will be crystallizing

they
will be crystallizing

Tương lại hoàn thành

I
will have crystallized

you
will have crystallized

he/she/it
will have crystallized

we
will have crystallized

you
will have crystallized

they
will have crystallized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been crystallizing

you
will have been crystallizing

he/she/it
will have been crystallizing

we
will have been crystallizing

you
will have been crystallizing

they
will have been crystallizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.