Crumple

Chia đông từ “crumple” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ crumple. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to crumple

Quá khứ đơn
  • crumpled

Quá khứ phân từ
  • crumpled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
crumple

you
crumple

he/she/it
crumples

we
crumple

you
crumple

they
crumple

Thì hiện tại continuous

I
am crumpling

you
are crumpling

he/she/it
is crumpling

we
are crumpling

you
are crumpling

they
are crumpling

Quá khứ đơn

I
crumpled

you
crumpled

he/she/it
crumpled

we
crumpled

you
crumpled

they
crumpled

Quá khứ tiếp diễn

I
was crumpling

you
were crumpling

he/she/it
was crumpling

we
were crumpling

you
were crumpling

they
were crumpling

Hiện tại hoàn thành

I
have crumpled

you
have crumpled

he/she/it
has crumpled

we
have crumpled

you
have crumpled

they
have crumpled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been crumpling

you
have been crumpling

he/she/it
has been crumpling

we
have been crumpling

you
have been crumpling

they
have been crumpling

Quá khứ hoàn thành

I
had crumpled

you
had crumpled

he/she/it
had crumpled

we
had crumpled

you
had crumpled

they
had crumpled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been crumpling

you
had been crumpling

he/she/it
had been crumpling

we
had been crumpling

you
had been crumpling

they
had been crumpling

Tương lại đơn

I
will crumple

you
will crumple

he/she/it
will crumple

we
will crumple

you
will crumple

they
will crumple

Tương lại tiếp diễn

I
will be crumpling

you
will be crumpling

he/she/it
will be crumpling

we
will be crumpling

you
will be crumpling

they
will be crumpling

Tương lại hoàn thành

I
will have crumpled

you
will have crumpled

he/she/it
will have crumpled

we
will have crumpled

you
will have crumpled

they
will have crumpled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been crumpling

you
will have been crumpling

he/she/it
will have been crumpling

we
will have been crumpling

you
will have been crumpling

they
will have been crumpling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.