Crumble

Chia đông từ “crumble” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ crumble. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to crumble

Quá khứ đơn
  • crumbled

Quá khứ phân từ
  • crumbled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
crumble

you
crumble

he/she/it
crumbles

we
crumble

you
crumble

they
crumble

Thì hiện tại continuous

I
am crumbling

you
are crumbling

he/she/it
is crumbling

we
are crumbling

you
are crumbling

they
are crumbling

Quá khứ đơn

I
crumbled

you
crumbled

he/she/it
crumbled

we
crumbled

you
crumbled

they
crumbled

Quá khứ tiếp diễn

I
was crumbling

you
were crumbling

he/she/it
was crumbling

we
were crumbling

you
were crumbling

they
were crumbling

Hiện tại hoàn thành

I
have crumbled

you
have crumbled

he/she/it
has crumbled

we
have crumbled

you
have crumbled

they
have crumbled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been crumbling

you
have been crumbling

he/she/it
has been crumbling

we
have been crumbling

you
have been crumbling

they
have been crumbling

Quá khứ hoàn thành

I
had crumbled

you
had crumbled

he/she/it
had crumbled

we
had crumbled

you
had crumbled

they
had crumbled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been crumbling

you
had been crumbling

he/she/it
had been crumbling

we
had been crumbling

you
had been crumbling

they
had been crumbling

Tương lại đơn

I
will crumble

you
will crumble

he/she/it
will crumble

we
will crumble

you
will crumble

they
will crumble

Tương lại tiếp diễn

I
will be crumbling

you
will be crumbling

he/she/it
will be crumbling

we
will be crumbling

you
will be crumbling

they
will be crumbling

Tương lại hoàn thành

I
will have crumbled

you
will have crumbled

he/she/it
will have crumbled

we
will have crumbled

you
will have crumbled

they
will have crumbled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been crumbling

you
will have been crumbling

he/she/it
will have been crumbling

we
will have been crumbling

you
will have been crumbling

they
will have been crumbling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.