Crow

Chia đông từ “crow” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ crow. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to crow

Quá khứ đơn
  • crew

Quá khứ phân từ
  • crowed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
crow

you
crow

he/she/it
crows

we
crow

you
crow

they
crow

Thì hiện tại continuous

I
am crowing

you
are crowing

he/she/it
is crowing

we
are crowing

you
are crowing

they
are crowing

Quá khứ đơn

I
crew

you
crew

he/she/it
crew

we
crew

you
crew

they
crew

Quá khứ tiếp diễn

I
was crowing

you
were crowing

he/she/it
was crowing

we
were crowing

you
were crowing

they
were crowing

Hiện tại hoàn thành

I
have crowed

you
have crowed

he/she/it
has crowed

we
have crowed

you
have crowed

they
have crowed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been crowing

you
have been crowing

he/she/it
has been crowing

we
have been crowing

you
have been crowing

they
have been crowing

Quá khứ hoàn thành

I
had crowed

you
had crowed

he/she/it
had crowed

we
had crowed

you
had crowed

they
had crowed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been crowing

you
had been crowing

he/she/it
had been crowing

we
had been crowing

you
had been crowing

they
had been crowing

Tương lại đơn

I
will crow

you
will crow

he/she/it
will crow

we
will crow

you
will crow

they
will crow

Tương lại tiếp diễn

I
will be crowing

you
will be crowing

he/she/it
will be crowing

we
will be crowing

you
will be crowing

they
will be crowing

Tương lại hoàn thành

I
will have crowed

you
will have crowed

he/she/it
will have crowed

we
will have crowed

you
will have crowed

they
will have crowed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been crowing

you
will have been crowing

he/she/it
will have been crowing

we
will have been crowing

you
will have been crowing

they
will have been crowing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.