Cross

Chia đông từ “cross” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ cross. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to cross

Quá khứ đơn
  • crossed

Quá khứ phân từ
  • crossed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
cross

you
cross

he/she/it
crosses

we
cross

you
cross

they
cross

Thì hiện tại continuous

I
am crossing

you
are crossing

he/she/it
is crossing

we
are crossing

you
are crossing

they
are crossing

Quá khứ đơn

I
crossed

you
crossed

he/she/it
crossed

we
crossed

you
crossed

they
crossed

Quá khứ tiếp diễn

I
was crossing

you
were crossing

he/she/it
was crossing

we
were crossing

you
were crossing

they
were crossing

Hiện tại hoàn thành

I
have crossed

you
have crossed

he/she/it
has crossed

we
have crossed

you
have crossed

they
have crossed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been crossing

you
have been crossing

he/she/it
has been crossing

we
have been crossing

you
have been crossing

they
have been crossing

Quá khứ hoàn thành

I
had crossed

you
had crossed

he/she/it
had crossed

we
had crossed

you
had crossed

they
had crossed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been crossing

you
had been crossing

he/she/it
had been crossing

we
had been crossing

you
had been crossing

they
had been crossing

Tương lại đơn

I
will cross

you
will cross

he/she/it
will cross

we
will cross

you
will cross

they
will cross

Tương lại tiếp diễn

I
will be crossing

you
will be crossing

he/she/it
will be crossing

we
will be crossing

you
will be crossing

they
will be crossing

Tương lại hoàn thành

I
will have crossed

you
will have crossed

he/she/it
will have crossed

we
will have crossed

you
will have crossed

they
will have crossed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been crossing

you
will have been crossing

he/she/it
will have been crossing

we
will have been crossing

you
will have been crossing

they
will have been crossing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.