Cross Examine

Chia đông từ “cross-examine” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ cross-examine. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to cross-examine

Quá khứ đơn
  • cross-examined

Quá khứ phân từ
  • cross-examined

Trần thuật

Thì hiện tại

I
cross-examine

you
cross-examine

he/she/it
cross-examines

we
cross-examine

you
cross-examine

they
cross-examine

Thì hiện tại continuous

I
am cross-examining

you
are cross-examining

he/she/it
is cross-examining

we
are cross-examining

you
are cross-examining

they
are cross-examining

Quá khứ đơn

I
cross-examined

you
cross-examined

he/she/it
cross-examined

we
cross-examined

you
cross-examined

they
cross-examined

Quá khứ tiếp diễn

I
was cross-examining

you
were cross-examining

he/she/it
was cross-examining

we
were cross-examining

you
were cross-examining

they
were cross-examining

Hiện tại hoàn thành

I
have cross-examined

you
have cross-examined

he/she/it
has cross-examined

we
have cross-examined

you
have cross-examined

they
have cross-examined

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been cross-examining

you
have been cross-examining

he/she/it
has been cross-examining

we
have been cross-examining

you
have been cross-examining

they
have been cross-examining

Quá khứ hoàn thành

I
had cross-examined

you
had cross-examined

he/she/it
had cross-examined

we
had cross-examined

you
had cross-examined

they
had cross-examined

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been cross-examining

you
had been cross-examining

he/she/it
had been cross-examining

we
had been cross-examining

you
had been cross-examining

they
had been cross-examining

Tương lại đơn

I
will cross-examine

you
will cross-examine

he/she/it
will cross-examine

we
will cross-examine

you
will cross-examine

they
will cross-examine

Tương lại tiếp diễn

I
will be cross-examining

you
will be cross-examining

he/she/it
will be cross-examining

we
will be cross-examining

you
will be cross-examining

they
will be cross-examining

Tương lại hoàn thành

I
will have cross-examined

you
will have cross-examined

he/she/it
will have cross-examined

we
will have cross-examined

you
will have cross-examined

they
will have cross-examined

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been cross-examining

you
will have been cross-examining

he/she/it
will have been cross-examining

we
will have been cross-examining

you
will have been cross-examining

they
will have been cross-examining

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.