Cripple

Chia đông từ “cripple” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ cripple. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to cripple

Quá khứ đơn
  • crippled

Quá khứ phân từ
  • crippled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
cripple

you
cripple

he/she/it
cripples

we
cripple

you
cripple

they
cripple

Thì hiện tại continuous

I
am crippling

you
are crippling

he/she/it
is crippling

we
are crippling

you
are crippling

they
are crippling

Quá khứ đơn

I
crippled

you
crippled

he/she/it
crippled

we
crippled

you
crippled

they
crippled

Quá khứ tiếp diễn

I
was crippling

you
were crippling

he/she/it
was crippling

we
were crippling

you
were crippling

they
were crippling

Hiện tại hoàn thành

I
have crippled

you
have crippled

he/she/it
has crippled

we
have crippled

you
have crippled

they
have crippled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been crippling

you
have been crippling

he/she/it
has been crippling

we
have been crippling

you
have been crippling

they
have been crippling

Quá khứ hoàn thành

I
had crippled

you
had crippled

he/she/it
had crippled

we
had crippled

you
had crippled

they
had crippled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been crippling

you
had been crippling

he/she/it
had been crippling

we
had been crippling

you
had been crippling

they
had been crippling

Tương lại đơn

I
will cripple

you
will cripple

he/she/it
will cripple

we
will cripple

you
will cripple

they
will cripple

Tương lại tiếp diễn

I
will be crippling

you
will be crippling

he/she/it
will be crippling

we
will be crippling

you
will be crippling

they
will be crippling

Tương lại hoàn thành

I
will have crippled

you
will have crippled

he/she/it
will have crippled

we
will have crippled

you
will have crippled

they
will have crippled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been crippling

you
will have been crippling

he/she/it
will have been crippling

we
will have been crippling

you
will have been crippling

they
will have been crippling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.