Cringe

Chia đông từ “cringe” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ cringe. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to cringe

Quá khứ đơn
  • cringed

Quá khứ phân từ
  • cringed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
cringe

you
cringe

he/she/it
cringes

we
cringe

you
cringe

they
cringe

Thì hiện tại continuous

I
am cringing

you
are cringing

he/she/it
is cringing

we
are cringing

you
are cringing

they
are cringing

Quá khứ đơn

I
cringed

you
cringed

he/she/it
cringed

we
cringed

you
cringed

they
cringed

Quá khứ tiếp diễn

I
was cringing

you
were cringing

he/she/it
was cringing

we
were cringing

you
were cringing

they
were cringing

Hiện tại hoàn thành

I
have cringed

you
have cringed

he/she/it
has cringed

we
have cringed

you
have cringed

they
have cringed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been cringing

you
have been cringing

he/she/it
has been cringing

we
have been cringing

you
have been cringing

they
have been cringing

Quá khứ hoàn thành

I
had cringed

you
had cringed

he/she/it
had cringed

we
had cringed

you
had cringed

they
had cringed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been cringing

you
had been cringing

he/she/it
had been cringing

we
had been cringing

you
had been cringing

they
had been cringing

Tương lại đơn

I
will cringe

you
will cringe

he/she/it
will cringe

we
will cringe

you
will cringe

they
will cringe

Tương lại tiếp diễn

I
will be cringing

you
will be cringing

he/she/it
will be cringing

we
will be cringing

you
will be cringing

they
will be cringing

Tương lại hoàn thành

I
will have cringed

you
will have cringed

he/she/it
will have cringed

we
will have cringed

you
will have cringed

they
will have cringed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been cringing

you
will have been cringing

he/she/it
will have been cringing

we
will have been cringing

you
will have been cringing

they
will have been cringing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.