Creep

Chia đông từ “creep” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ creep. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to creep

Quá khứ đơn
  • crept

Quá khứ phân từ
  • crept

Trần thuật

Thì hiện tại

I
creep

you
creep

he/she/it
creeps

we
creep

you
creep

they
creep

Thì hiện tại continuous

I
am creeping

you
are creeping

he/she/it
is creeping

we
are creeping

you
are creeping

they
are creeping

Quá khứ đơn

I
crept

you
crept

he/she/it
crept

we
crept

you
crept

they
crept

Quá khứ tiếp diễn

I
was creeping

you
were creeping

he/she/it
was creeping

we
were creeping

you
were creeping

they
were creeping

Hiện tại hoàn thành

I
have crept

you
have crept

he/she/it
has crept

we
have crept

you
have crept

they
have crept

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been creeping

you
have been creeping

he/she/it
has been creeping

we
have been creeping

you
have been creeping

they
have been creeping

Quá khứ hoàn thành

I
had crept

you
had crept

he/she/it
had crept

we
had crept

you
had crept

they
had crept

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been creeping

you
had been creeping

he/she/it
had been creeping

we
had been creeping

you
had been creeping

they
had been creeping

Tương lại đơn

I
will creep

you
will creep

he/she/it
will creep

we
will creep

you
will creep

they
will creep

Tương lại tiếp diễn

I
will be creeping

you
will be creeping

he/she/it
will be creeping

we
will be creeping

you
will be creeping

they
will be creeping

Tương lại hoàn thành

I
will have crept

you
will have crept

he/she/it
will have crept

we
will have crept

you
will have crept

they
will have crept

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been creeping

you
will have been creeping

he/she/it
will have been creeping

we
will have been creeping

you
will have been creeping

they
will have been creeping

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.