Credit

Chia đông từ “credit” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ credit. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to credit

Quá khứ đơn
  • credited

Quá khứ phân từ
  • credited

Trần thuật

Thì hiện tại

I
credit

you
credit

he/she/it
credits

we
credit

you
credit

they
credit

Thì hiện tại continuous

I
am crediting

you
are crediting

he/she/it
is crediting

we
are crediting

you
are crediting

they
are crediting

Quá khứ đơn

I
credited

you
credited

he/she/it
credited

we
credited

you
credited

they
credited

Quá khứ tiếp diễn

I
was crediting

you
were crediting

he/she/it
was crediting

we
were crediting

you
were crediting

they
were crediting

Hiện tại hoàn thành

I
have credited

you
have credited

he/she/it
has credited

we
have credited

you
have credited

they
have credited

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been crediting

you
have been crediting

he/she/it
has been crediting

we
have been crediting

you
have been crediting

they
have been crediting

Quá khứ hoàn thành

I
had credited

you
had credited

he/she/it
had credited

we
had credited

you
had credited

they
had credited

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been crediting

you
had been crediting

he/she/it
had been crediting

we
had been crediting

you
had been crediting

they
had been crediting

Tương lại đơn

I
will credit

you
will credit

he/she/it
will credit

we
will credit

you
will credit

they
will credit

Tương lại tiếp diễn

I
will be crediting

you
will be crediting

he/she/it
will be crediting

we
will be crediting

you
will be crediting

they
will be crediting

Tương lại hoàn thành

I
will have credited

you
will have credited

he/she/it
will have credited

we
will have credited

you
will have credited

they
will have credited

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been crediting

you
will have been crediting

he/she/it
will have been crediting

we
will have been crediting

you
will have been crediting

they
will have been crediting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.