Creak

Chia đông từ “creak” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ creak. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to creak

Quá khứ đơn
  • creaked

Quá khứ phân từ
  • creaked

Trần thuật

Thì hiện tại

I
creak

you
creak

he/she/it
creaks

we
creak

you
creak

they
creak

Thì hiện tại continuous

I
am creaking

you
are creaking

he/she/it
is creaking

we
are creaking

you
are creaking

they
are creaking

Quá khứ đơn

I
creaked

you
creaked

he/she/it
creaked

we
creaked

you
creaked

they
creaked

Quá khứ tiếp diễn

I
was creaking

you
were creaking

he/she/it
was creaking

we
were creaking

you
were creaking

they
were creaking

Hiện tại hoàn thành

I
have creaked

you
have creaked

he/she/it
has creaked

we
have creaked

you
have creaked

they
have creaked

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been creaking

you
have been creaking

he/she/it
has been creaking

we
have been creaking

you
have been creaking

they
have been creaking

Quá khứ hoàn thành

I
had creaked

you
had creaked

he/she/it
had creaked

we
had creaked

you
had creaked

they
had creaked

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been creaking

you
had been creaking

he/she/it
had been creaking

we
had been creaking

you
had been creaking

they
had been creaking

Tương lại đơn

I
will creak

you
will creak

he/she/it
will creak

we
will creak

you
will creak

they
will creak

Tương lại tiếp diễn

I
will be creaking

you
will be creaking

he/she/it
will be creaking

we
will be creaking

you
will be creaking

they
will be creaking

Tương lại hoàn thành

I
will have creaked

you
will have creaked

he/she/it
will have creaked

we
will have creaked

you
will have creaked

they
will have creaked

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been creaking

you
will have been creaking

he/she/it
will have been creaking

we
will have been creaking

you
will have been creaking

they
will have been creaking

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.