Court

Chia đông từ “court” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ court. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to court

Quá khứ đơn
  • courted

Quá khứ phân từ
  • courted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
court

you
court

he/she/it
courts

we
court

you
court

they
court

Thì hiện tại continuous

I
am courting

you
are courting

he/she/it
is courting

we
are courting

you
are courting

they
are courting

Quá khứ đơn

I
courted

you
courted

he/she/it
courted

we
courted

you
courted

they
courted

Quá khứ tiếp diễn

I
was courting

you
were courting

he/she/it
was courting

we
were courting

you
were courting

they
were courting

Hiện tại hoàn thành

I
have courted

you
have courted

he/she/it
has courted

we
have courted

you
have courted

they
have courted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been courting

you
have been courting

he/she/it
has been courting

we
have been courting

you
have been courting

they
have been courting

Quá khứ hoàn thành

I
had courted

you
had courted

he/she/it
had courted

we
had courted

you
had courted

they
had courted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been courting

you
had been courting

he/she/it
had been courting

we
had been courting

you
had been courting

they
had been courting

Tương lại đơn

I
will court

you
will court

he/she/it
will court

we
will court

you
will court

they
will court

Tương lại tiếp diễn

I
will be courting

you
will be courting

he/she/it
will be courting

we
will be courting

you
will be courting

they
will be courting

Tương lại hoàn thành

I
will have courted

you
will have courted

he/she/it
will have courted

we
will have courted

you
will have courted

they
will have courted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been courting

you
will have been courting

he/she/it
will have been courting

we
will have been courting

you
will have been courting

they
will have been courting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.