Counterbalance

Chia đông từ “counterbalance” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ counterbalance. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to counterbalance

Quá khứ đơn
  • counterbalanced

Quá khứ phân từ
  • counterbalanced

Trần thuật

Thì hiện tại

I
counterbalance

you
counterbalance

he/she/it
counterbalances

we
counterbalance

you
counterbalance

they
counterbalance

Thì hiện tại continuous

I
am counterbalancing

you
are counterbalancing

he/she/it
is counterbalancing

we
are counterbalancing

you
are counterbalancing

they
are counterbalancing

Quá khứ đơn

I
counterbalanced

you
counterbalanced

he/she/it
counterbalanced

we
counterbalanced

you
counterbalanced

they
counterbalanced

Quá khứ tiếp diễn

I
was counterbalancing

you
were counterbalancing

he/she/it
was counterbalancing

we
were counterbalancing

you
were counterbalancing

they
were counterbalancing

Hiện tại hoàn thành

I
have counterbalanced

you
have counterbalanced

he/she/it
has counterbalanced

we
have counterbalanced

you
have counterbalanced

they
have counterbalanced

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been counterbalancing

you
have been counterbalancing

he/she/it
has been counterbalancing

we
have been counterbalancing

you
have been counterbalancing

they
have been counterbalancing

Quá khứ hoàn thành

I
had counterbalanced

you
had counterbalanced

he/she/it
had counterbalanced

we
had counterbalanced

you
had counterbalanced

they
had counterbalanced

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been counterbalancing

you
had been counterbalancing

he/she/it
had been counterbalancing

we
had been counterbalancing

you
had been counterbalancing

they
had been counterbalancing

Tương lại đơn

I
will counterbalance

you
will counterbalance

he/she/it
will counterbalance

we
will counterbalance

you
will counterbalance

they
will counterbalance

Tương lại tiếp diễn

I
will be counterbalancing

you
will be counterbalancing

he/she/it
will be counterbalancing

we
will be counterbalancing

you
will be counterbalancing

they
will be counterbalancing

Tương lại hoàn thành

I
will have counterbalanced

you
will have counterbalanced

he/she/it
will have counterbalanced

we
will have counterbalanced

you
will have counterbalanced

they
will have counterbalanced

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been counterbalancing

you
will have been counterbalancing

he/she/it
will have been counterbalancing

we
will have been counterbalancing

you
will have been counterbalancing

they
will have been counterbalancing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.