Counsel

Chia đông từ “counsel” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ counsel. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to counsel

Quá khứ đơn
  • counseled; counselled

Quá khứ phân từ
  • counseled; counselled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
counsel

you
counsel

he/she/it
counsels

we
counsel

you
counsel

they
counsel

Thì hiện tại continuous

I
am counseling; counselling

you
are counseling; counselling

he/she/it
is counseling; counselling

we
are counseling; counselling

you
are counseling; counselling

they
are counseling; counselling

Quá khứ đơn

I
counseled; counselled

you
counseled; counselled

he/she/it
counseled; counselled

we
counseled; counselled

you
counseled; counselled

they
counseled; counselled

Quá khứ tiếp diễn

I
was counseling; counselling

you
were counseling; counselling

he/she/it
was counseling; counselling

we
were counseling; counselling

you
were counseling; counselling

they
were counseling; counselling

Hiện tại hoàn thành

I
have counseled; counselled

you
have counseled; counselled

he/she/it
has counseled; counselled

we
have counseled; counselled

you
have counseled; counselled

they
have counseled; counselled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been counseling; counselling

you
have been counseling; counselling

he/she/it
has been counseling; counselling

we
have been counseling; counselling

you
have been counseling; counselling

they
have been counseling; counselling

Quá khứ hoàn thành

I
had counseled; counselled

you
had counseled; counselled

he/she/it
had counseled; counselled

we
had counseled; counselled

you
had counseled; counselled

they
had counseled; counselled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been counseling; counselling

you
had been counseling; counselling

he/she/it
had been counseling; counselling

we
had been counseling; counselling

you
had been counseling; counselling

they
had been counseling; counselling

Tương lại đơn

I
will counsel

you
will counsel

he/she/it
will counsel

we
will counsel

you
will counsel

they
will counsel

Tương lại tiếp diễn

I
will be counseling; counselling

you
will be counseling; counselling

he/she/it
will be counseling; counselling

we
will be counseling; counselling

you
will be counseling; counselling

they
will be counseling; counselling

Tương lại hoàn thành

I
will have counseled; counselled

you
will have counseled; counselled

he/she/it
will have counseled; counselled

we
will have counseled; counselled

you
will have counseled; counselled

they
will have counseled; counselled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been counseling; counselling

you
will have been counseling; counselling

he/she/it
will have been counseling; counselling

we
will have been counseling; counselling

you
will have been counseling; counselling

they
will have been counseling; counselling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.