Couch

Chia đông từ “couch” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ couch. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to couch

Quá khứ đơn
  • couched

Quá khứ phân từ
  • couched

Trần thuật

Thì hiện tại

I
couch

you
couch

he/she/it
couches

we
couch

you
couch

they
couch

Thì hiện tại continuous

I
am couching

you
are couching

he/she/it
is couching

we
are couching

you
are couching

they
are couching

Quá khứ đơn

I
couched

you
couched

he/she/it
couched

we
couched

you
couched

they
couched

Quá khứ tiếp diễn

I
was couching

you
were couching

he/she/it
was couching

we
were couching

you
were couching

they
were couching

Hiện tại hoàn thành

I
have couched

you
have couched

he/she/it
has couched

we
have couched

you
have couched

they
have couched

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been couching

you
have been couching

he/she/it
has been couching

we
have been couching

you
have been couching

they
have been couching

Quá khứ hoàn thành

I
had couched

you
had couched

he/she/it
had couched

we
had couched

you
had couched

they
had couched

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been couching

you
had been couching

he/she/it
had been couching

we
had been couching

you
had been couching

they
had been couching

Tương lại đơn

I
will couch

you
will couch

he/she/it
will couch

we
will couch

you
will couch

they
will couch

Tương lại tiếp diễn

I
will be couching

you
will be couching

he/she/it
will be couching

we
will be couching

you
will be couching

they
will be couching

Tương lại hoàn thành

I
will have couched

you
will have couched

he/she/it
will have couched

we
will have couched

you
will have couched

they
will have couched

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been couching

you
will have been couching

he/she/it
will have been couching

we
will have been couching

you
will have been couching

they
will have been couching

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.